هیات مدیره انجمن

  نویسنده سایت
  هیات مدیره انجمن

  اقدامات صورت گرفته: تیرماه و مرداد ماه 1397


  1- برگزاری جلسه ششم هیات مدیره انجمن
  2- شرکت در جلسه تشکل های اتاق بازرگانی با سفرای جمهوری اسلامی 7 مرداد
  3- تهیه و انتشار فرم عضویت انجمن جهت ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالین صنعت
  4- جلسه با کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران 9 مرداد
  5- جلسه با معاونت امور بین الملل اتاق ایران 9 مرداد
  6- جلسه با نمایندگان آژانس تشویق سرمایه گذاری
  آفریقای جنوبی 17 مرداد
  7- تشکیل جلسه هفتم هیات مدیره انجمن 21 مرداد
  8- شرکت در اولین همایش ملی تشکل ها
  9- تشکیل جلسه هشتم هیات مدیره