شرایط عضویت

كليه شركتهاي فعال در حوزه انرژيهاي تجديدپذير (پيمانكاران، سازندگان، مشاوران، توسعهدهندگان و..) با احراز
شرايط ذيل ميتوانند عضو اين انجمن شوند:
١-تكميل فرم درخواست عضويت
٢ -ارائه مستندات لازم مبني بر فعاليت در زمينه انرژيهاي تجديدپذير
٣ -دارا بودن كارت بازرگاني يا عضويت معتبر در اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كشور
٤- پرداخت حق ورودي و حق عضويت سالانه انجمن

  • مبلغ قابل واریز برای حق ورودی: 10 میلیون ریال
  • برای تعیین مبلغ حق عضویت با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمائید. (dabir@irrena.ir)

خواهشمند است پس از انجام مراحل فوق مدارك زير را به آردس ايميل دبيرخانه (dabir@irrena.ir) ارسال نماييد:

  • فرم تكميل شده درخواست عضويت
  • تصوير كارت بازرگاني يا كارت عضويت در يكي از اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور
  • تصوير كارت ملي مدير عامل شركت
  • تصوير آگهي ثبتي و روزنامه رسمي
  • مدارك دال بر فعاليت در زمينه انرژيهاي تجديدپذير (اساسنامه شركت، پروانه احداث نيروگاه، …)
  • فيش واريزي مبالغ ورودي و نيز مبلغ حق عضويت ساليانه به شماره حساب ( ٠١١٢٨٧٦٨٥٨٠٠١ ) سيبا، بانك ملي به نام انجمن انرژيهاي تجديدپذير (شماره شبا : IR٥٢٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٢٨٧٦٨٥٨٠٠)

خواهشمند است قبل از واريز مبلغ حق ورودي وحق عضويت، جهت تاييد مدارك عضويت با دبيرخانه
انجمن تماس حاصل فرماييد.