کارگروه های انجمن انرژی های تجدید پذیر

    انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران دارای چند کارگروه در حوزه های متفاوت است که اعضای این کارگروه ها مسئولیت های این بخش را بر عهده گرفته اند.

    برای مشاهده اعضا و فعالیت های هر کارگروه روی بخش مورد نظر کلیک کنید.