کارگروه های انجمن انرژی های تجدید پذیر

  انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران دارای چند کارگروه در حوزه های متفاوت است که اعضای این کارگروه ها مسئولیت های این بخش را بر عهده گرفته اند.

  برای مشاهده اعضا و فعالیت های هر کارگروه روی بخش مورد نظر کلیک کنید.

  کارگروه بودجه و مجلس

  گزارش فعالیت سال 97

  کارگروه بودجه و مجلس انجمن انرژی های تجدید پذیر
  کارگروه فنی

  گزارش فعالیت سال 97

  کارگروه فنی انجمن انرژی های تجدید پذیر
  کارگروه ترویج و آگاه سازی

  گزارش فعالیت سال 97

  کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن انرژی های تجدید پذیر
  کارگروه اقتصادی

  گزارش فعالیت سال 97

  کارگروه اقتصادی انجمن انرژی های تجدید پذیر