وزارت نیرو به مرحله بحران رسیده، اما باز هم کوتاهی می کند

  انجمن

  وزارت نیرو به مرحله بحران رسیده، اما باز هم کوتاهی می کند

  موضوع: عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه نباید یک کشور بحرانزده شود سپس به دنبال رفع بحران رفت، گفت: این درحالی است که وزارت نیرو به مرحله بحران رسیده، اما باز هم کوتاهی میکند و وزیر نیرو در این شرایط مشغول کتاب چاپ کردن برای نشان دادن اقدامات خود است!
  تاریخ خبر: 1 دی ماه 99
  عبدالعلی رحیمی مظفری ، با انتقاد از عدم افزایش بودجه وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: متاسفانه با وجود آنکه هزینه های وزارت نیرو در یک سال اخیر حداقل یک و نیم تا دو برابر شده، اما بودجه این وزارتخانه افزایش خاصی نداشته و در لایحه توجه ای به تولید برق، توسعه برقرسانی، تجهیزات نیروگاه ها، افزایش خطوط آبرسانی، سدسازی و… نشده است.

  نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که در لایحه بودجه توجهای به سدسازی، افزایش خطوط انتقال و… نشده است این مسئله در سال های آتی مسائل اجتماعی به بار میآورد چراکه بیشترین نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی در کشور پیرامون آب و برق است، نمونه این نارضایتی ها مسئله تامین آب غیزانیه است تا جایی که مقام معظم رهبری خودشان به موضوع ورود کردند و دستور ویژه دادند.

  عده ای از مردم درگیر سیل و عده ای دیگر تشنه هستند!

  وی مطرح کرد: چرا عده ای از مردم باید درگیر سیل و آببردگی باشند و عدهای در جای دیگر از این سرزمین تشنه باشند؟!، لذا بحران هایی همچون سیل از یک طرف و تشنگی مردم از طرف دیگر نشان از مشکلات فراوان در حوزه مدیریتی و بودجه ای وزارت نیرو دارد.

  مدیریت منابع آب در وزارت نیرو بسیار ضعیف است

  رحیمی مظفری تامید کرد: وضعیت فوق نشان می دهد مدیریت منابع آب در وزارت نیرو بسیار ضعیف است و وزیر نیرو باید دراین خصوص پاسخگو باشد.

  اردکانیان توان گرفتن حق وزارتخانهاش را دارد؟

  به گفته وی اردکانیان باید با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه، در راستای افزایش بودجه وزارتخانه متبوعش تلاش کند و توان گرفتن حق این وزارتخانه را داشته باشد.

  این نماینده مجلس با بیان اینکه سهمیه آب شهرهای کوچک و روستا بسیار ناچیز است، اضافه کرد: با نگاه به اعتراضات اجتماعی متوجه می شویم یا آب جایی را نابود کرده یا جای دیگری از بیآب نابود شده است و این سوال مطرح است مردم تا کی باید این مشکلات را تحمل کنند؟ مردم را آب برده و مسئولان را خواب وی با بیان اینکه مردم را آب برده و مسئولان را خواب و این بیکفایتی اعتراضات اجتماعی را روز به روز افزایش میدهد، تصریح کرد: وزارت نیرو باید از خواب بیدار شود چراکه علاوهبر تمام مشکلات پیرامون برقرسانی به مناطق مختلف کشور بهویژه جنوب و مناطق مرزی، کشاورزان نیز از بیبرقی به سطوح آمدهاند.

  ضرورت پاسخگویی به کوتاهیها ازسوی وزیر نیرو

  رحیمی مظفری با ابزار تاسف از اینکه دولت به تازگی برای یک مدرسه روستایی محروم مرزی ۲۴ میلیون تومان هزینه انشعاب آب در نظر گرفته است، بر ضرورت پاسخگویی به این کوتاهیها ازسوی وزیر نیرو تاکید کرد.

  وزارت نیرو به مرحله بحران رسیده، اما باز هم کوتاهی میکند

  عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه نباید یک کشور بحرانزده شود سپس به دنبال رفع بحران رفت، گفت: این درحالی است که وزارت نیرو به مرحله بحران رسیده، اما باز هم کوتاهی میکند و وزیر نیرو در این شرایط مشغول کتاب چاپ کردن برای نشان دادن اقدامات خود است!

  رحیمی مظفری با یادآوری اینکه پروژههایی مانند ساخت سد و خطوط انتقال ۲۰ تا ۳۰ سال است که روی زمین ماندهاند، بیان کرد: ما بهعنوان نمایندگان مردم از وزیر فعلی انتظار تغییر شرایط و اختصاص بودجه بیشتر برای پروژههای مرتبط با حوزه آب و برق را داریم.

  عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگرچه بنا نیست کلیات بودجه رد شود، اما برای رسیدن به تفاهم با دولت، باید کوتاهیها با حضور وزرا در مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه رفع شود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.