محقق نشدن پیش بینی ها ربطی به بی توجهی دولت ندارد

  انجمن
  محقق نشدن پیشبینیها ربطی به بیتوجهی دولت ندارد

  محقق نشدن پیش بینی ها ربطی به بی توجهی دولت ندارد

  موضوع: رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق گفت: اگر ظرفیتی که در ابتدای برنامه پنجم و ششم پیش بینی شده بود، محقق نشده ربطی به بی توجهی دولت ندارد، به شرایط جامعه کشور و جهان مربوط می شود، تحت تاثیر مسائل بین الملل سرعت توسعه کاهش یافت.
  تاریخ خبر: 15 فروردین
  محمد ساتکین، درباره تاخیر در توسعه تجدیدپذیرها اظهار داشت: تحریمها و مسائلی که در سرمایهگذرای پیش آمد و کل کشور با آن درگیر بود، منجر به این شد که سرمایهگذرای در حوزه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی نیز در حدی که پیش بینیشده بود، محقق نشود، اما برای سال ۱۴۰۰ دولت، مجلس و تمام مجموعهها دست به دست هم دادهاند که روند توسعه تسریع شود.

  وی افزود: منابع مالی در حوزه تجدیدپذیر یکباره ۴.۵ برابر شده است، یعنی اگر منابع ما ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، اکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوخت صرفهجویی شده، ۱۹۰۰ میلیارد عوارض، الباقی هم از بازفروش برق است.

  رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق گفت: اگر ظرفیتی که در ابتدای برنامه پنجم و ششم پیشبینی شده بود، محقق نشده ربطی به بیتوجهی دولت ندارد، به شرایط جامعه کشور و جهان مربوط میشود، تحتتاثیر مسائل بینالملل سرعت توسعه کاهش یافت. وی با بیان اینکه تجدیدپذیرها در سال ۱۴۰۰ تاثیر جدی خود را بر مسائل محیط زیست خواهند داشت، خاطرنشان کرد: به ازای هر یک کیلووات ساعت تولید برق، ۲.۵ متر مکعب گاز مصرف میشود که برق تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر این گاز را مصرف نمیکند، مجلس امسال با هوشمندی این سوخت صرفهجویی شده را برای تجدیدپذیرها استفاده میکند.

  ساتکین گفت: اخیرا یک تفاهمنامه برای همکاری در حوزه محیط زیست و تاثیرات بیشتر انرژیهای تجدیدپذیر در این راستا امضا کردیم که برنامههای مفصلی را پیشرو قرار خواهد داد. وی تاکید کرد: ما از سرمایهگذرای و دانش فنی خارجی استقبال میکنیم اما قطعا محدودیتهای مسائل بانکی، انتقال پول و FATF، تحریمها و مسائل سیاسی باید بهبود یابد تا همانگونه که در سال ۹۶ هجوم سرمایهگذاران خارجی را داشتیم یک بار دیگر برگردند. معاون وزیر نیرو یادآور شد: ایران ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش سرمایههای خارجی دارد، ما مشکلات دانش فنی نداریم در ساخت تجهیزات واحداث و بهرهبرداری؛ مراکز تست و آزمایشگاه مرجع ایجاد میکنیم و مشکلی بابت تکنولوژی و اجرا نداریم، تنها مشکل سرمایه است.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.