اختصاص ۲۶ هزار میلیارد اعتبار به وزارت نیرو در بودجه ۱۴۰۰

  انجمن

  اختصاص ۲۶ هزار میلیارد اعتبار به وزارت نیرو در بودجه ۱۴۰۰

  موضوع: معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اولویتهای وزارت نیرو در توزیع اعتبارات عمرانی صنعت آب و برق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وزارت نیرو و واحدهای زیرمجموعه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده است.
  تاریخ خبر: 22 اذر ماه 99
  “محسن بختیار” در خصوص توزیع اعتبارات وزارت نیرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: مجموعأ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وزارت نیرو و واحدهای زیرمجموعه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (شامل منابع تملک داراییهای سرمایهای، هزینهای، ردیفهای متفرقه) پیشبینی شده که اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو و دستگاههای اجرایی زیرمجموعه نسبت به قانون سال گذشته در پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (حدود ۱۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان) رشد ۴۰ درصدی داشته است.

  وی با اشاره به اعتبارات بین فصول افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ طرحهای فصل منابع آب به میزان ۷ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان، فصل انرژی ۵۸۹ میلیارد تومان و فصل آب و فاضلاب ۳ هزار و ۱۱ میلیارد تومان پیشبینی شده است.

  معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به منظور تکمیل طرحهای در دست اجرا و تعهدات دولت به سرمایهگذاران خصوصی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینهای، یارانهای و عمرانی دیگر از محل عوارض آب و برق، ردیفهای یارانهای و ردیفهای متفرقه برای وزارت نیرو شرکتهای زیرمجموعه آن اختصاص داده است.

  به گفته بختیار برای طرحهای اولویتدار صنعت آب و برق، ۱۷۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی (بند ﻫ تبصره ۴) اختصاص پیدا کرده است.

  وی یادآور شد: با توجه به اینکه نظر به تکلیفی بودن تعرفههای آب و برق و فاصله قابل توجه این تعرفهها با قیمت تمام شده، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق سهمی در تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانهها ندارد، بنابراین برای حمایت از صنعت آب و برق و به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده با اصلاح ساز و کار تبصره ۱۴ درآمدهای حاصل از فروش آب و برق از فرآیند گردش وجوه در سازمان هدفمندسازی یارانهها و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور معاف بوده و منابع صنعت آب و برق بلافاصله و فوری به شرکتهای ذیربط برگشت داده میشود.

  معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صنعت آب و برق خاطرنشان کرد: در این لایحه به توزیع اعتبارات به تامین نیازهای آب شرب شهرها و روستاها، اقدامات حاکمیتی برای تعادل بخشی و جبران تراز منفی آبهای زیرزمینی، مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و طرحهای قابل بهرهبرداری در سال آینده از دیگر ویژگیهای این لایحه است.

  وی ادامه داد: استفاده از سایر ظرفیتهای تامین مالی به منظور جلوگیری از بروز وقفه در روند اجرای این طرحها، افزایش سهم بخش غیردولتی در تامین مالی طرحهای عمرانی، تنوع بخشی به منابع مالی و واگذاری طرحها به بخش خصوصی به منظور اجرای سریعتر و خودگردان شدن طرحها و توسعه مشارکت عمومی خصوصی در این لایحه مورد توجه بوده است.

  بختیار همچنین با اشاره به اولویتبندی طرحها و توزیع هدفمند اعتبارات بر اساس اولویتبندی و افزایش بهرهوری، گفت: تقویت اعتبارات طرحهای قابل بهرهبرداری در سال ۱۴۰۰، تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر، توجه ویژه به شهرهایی که فقدان، عدم تکمیل و یا کارکرد نامناسب تاسیسات فاضلاب منجر به معضل زیست محیطی و تنشهای اجتماعی شده از جمله اولویتهای مورد توجه در توزیع اعتبارات عمرانی در این لایحه بوده است.

  به گفته معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو اعتبارات شهرهای ساحلی با تراز آب بالا که امکان دفع فاضلاب از طریق چاههای جذبی میسر نبوده و بهدلیل مجاورت با منابع آبی امکان جذب سرمایه بخش خصوصی نیز امکانپذیر نیست، در این لایحه تقویت شده است.

  وی با اشاره به توجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در موضوع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و شبکه برق روستایی نیز گفت: منابع مالی مطمئن برای حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و شبکه برق روستایی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با استفاده از ظرفیتهای قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا با اخذ ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی تا سقف یک هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است که البته سعی خواهد شد این اعتبارات به روشهای دیگر نیز تقویت شود.

  بختیار همچنین از پیشبینی انتشار اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی با تضمین شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای عمرانی خود تا سقف ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این لایحه خبر داد.

  وی افزود: برای انتشار اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی با تضمین دولت برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای طرحها و پروژهها از جمله تملک اراضی تا سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجوز داده شده است.

  معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال گذشته ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور در این لایحه خبر داد.

  وی با اشاره به ردیفهای هزینهای و یارانهای پیشبینی شده در این لایحه نیز خاطرنشان کرد: اعتبار خرید تضمینی آب و پساب از بخش غیردولتی در سقف یک هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان، اعتبار تامین و خرید برق جزایر جنوب کشور در سقف ۶۲ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. علاوه بر این، بستههای مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرحهای منتخب با اولویت طرحهای نیمه تمام و آماده بهرهبرداری یا پروژههای تکمیل شده شامل ارائه تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، خرید تضمینی محصول تولیدی، ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال و یا محل اجرای طرح توسط سرمایهگذار غیردولتی و … در تبصره ۱۹ لایحه مد نظر قرار گرفته است.

  بختیار ادامه داد: در دولت تدبیر و امید و از ابتدای سال ۹۳ به منظور اجرای طرحهای آبرسانی روستایی در قوانین بودجه سالهای گذشته، اعتبارات ویژهای از سه محل به این منظور اختصاص یافت که شامل منابع عمومی با ایجاد ردیف ملی برای تکمیل مجتمعهای آبرسانی روستایی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و اخذ عوارض از هر مترمکعب آب شرب مصرفی شهروندان بوده است.

  معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: در ادامه این نگاه ویژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز برای آبرسانی روستایی این اعتبارات تقویت شده که شامل ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب عوارض آب مصرفی شهروندان (تا سقف ۹۶.۵ میلیارد تومان) و ۹۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است.

  وی ادامه داد: بررسی توزیع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای صنعت آب و برق بیانگر توجه ویژه دولت به انجام تعهدات وزارت نیرو در قبال بخش غیر دولتی تولید کننده آب و برق، اقدامات نرم افزاری برای تعادل بخشی و جبران تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی، اولویت سفرهای مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و شهروندانی که در سالهای اخیر تأمین آب و برق آنها دچار چالش بوده (خوزستان، سیستان، فارس و…) است.

  بختیار تشریح کرد: در این لایحه بودجه برای ۶۰۴ طرح تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام وزارت نیرو ۱۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این اعتبارات شامل فصول عمده از جمله ۳۵۲ طرح در فصل منابع آب با ۷ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان اعتبار، ۴۸ طرح در فصل انرژی با ۵۸۹ میلیارد تومان اعتبار، ۱۹۶ طرح در فصل آب و فاضلاب با ۳ هزار و ۱۱ میلیارد تومان است.

  وی ادامه داد: با توجه به اولویت تکمیل پروژهها و طرحهای اقتصاد مقاومتی بیش از ۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات وزارت نیرو در فصول آب و آب و فاضلاب برای تکمیل این طرحها (۵۰ طرح) در سال ۱۴۰۰ توزیع شده است.

  این مقام مسئول، تکمیل مصوبات سفر مقام معظم رهبری را از دیگر اولویتهای توزیع اعتبارات وزارت نیرو دانست و گفت: بیش از یک هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان از اعتبارات فصول آب و آب و فاضلاب به طور ویژه به این طرحها (۳۶ طرح) در سال ۱۴۰۰ اختصاص یافته است.

  معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو همچنین یادآور شد: برای تکمیل و بهرهبرداری ۱۵۰ طرح مصوب سفرهای استانی دولت تدبیر و امید در فصول آب و آب و فاضلاب این وزارتخانه بیش از ۴ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان در سال آینده اختصاص داده شده است.

  بختیار در پایان گفت: در توزیع اعتبارات فصل منابع آب وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد اعتبارات این فصل برای اقدامات نرمافزاری شامل تعادل بخشی و جبران تراز منفی آبهای زیرزمینی، علاج بخشی سفرههای آبی، مرمت و بازسازی تأسیسات و ساماندهی رودخانهها و سواحل اختصاص یافته است.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.