جلسه کارشناسی کمیته

  نویسنده سایت
  جلسه کارشناسی کمیته

  تیرماه
  1- پیگیری موضوع تداوم عقد قرارداد خرید برق تجدیدپذیر از سوی شرکت های توزیع و ارسال ابلاغیه از سوی ساتبا
  2- جلسه انجمن با مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو
  3- شرکت در جلسه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوع اصلاح ضریب تعدیل نرخها–12 تیر 1397

  مصوبات جلسه کارشناسی کمیته ماده 12:
  اصلاح زمان شروع اعمال ضریب تعدیل از زمان عقد قرارداد
  در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز مناسب برای ضریب تعدیل