در کارگروه حقوقی، موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

  • بررسی لایحه بودجه
  • بررسی قرارداد PPA
  • بررسی پروسه اخذ زمین
  • بررسی قرارداد زمین
  • قوانین/مقررات/بخشنامه‌ها/ قراردادهای مرتبط با تجدیدپذیر

شرکت ها و موسسات عضو کارگروه حقوقی انجمن:

  • موسسه بین المللی بیان امروز
  • موسسه حقوقی خاتمی و ثابتی
  • موسسه حقوقی Watson Farely & Williams
  • شرکت آیسا