انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران

(اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

این انجمن در سال ۱۳۹۶ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأسیس how to write a term paper summary و به عنوان پایگاه بخش خصوصی در این اتاق که به نوعی پارلمان بخش خصوصی محسوب می‌شود، وظیفه نمایندگی بخش خصوصی، شناسایی و رفع موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور را بر عهده دارد و در این راه تمام تلاش خود را برای همکاری با نمایندگان دولت و مجلس خواهد نمود.

این انجمن بمنظور پیشبرد رسالت خود در حمایت از بخش خصوصی صنعت انرژیهای تجدیدپذیر ایران و رشد و شکوفایی هرچه بهتر این صنعت ۵ کارگروه زیر را تشکیل داده که هرکدام به اقتضا اهداف خود، وظیفه پیگیری مساتل و موارد مرتبط را از طریق جلسات منظم کارگروه ها، نامه نگاری، جلسات در ارگانهای مربوطه تا حصول نتیجه را دارند.

  • کارگروه تخصیص بودجه و مطالبات
  • کارگروه اقتصادی و تامین مالی
  • کارگروه فنی و استانداردها
  • کارگروه حقوقی و مقررات
  • کارگروه ترویج و اطلاع رسانی

دبیرخانه این انجمن، بعنوان مرکز ارتباط https://theessayclub.com/ با شرکتها و پیگیری موارد در پژوهشگاه نیرو مستقر است.