انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در سال ۱۳۹۶ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس و اعضای هیات مدیره آن بر اساس مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی آن به شرح جدول زیر انتخاب شدند.

ایمیل سمت نام و نام خانوادگی ردیف
adibfar@irrena.ir رئیس هیات مدیره اکبر ادیبفر ۱
a.samiri@irrena.ir نائب رئیس هیات مدیره امیر سامری ۲
m.ghafouri@irrena.ir عضو هیات مدیره و خزانه‌دار محمد حسن غفوری ۳
h.daryabari@irrena.ir عضو هیات مدیره و منشی سید حامد دریاباری ۴
fadai@irrena.ir عضو هیات مدیره داوود فدایی ۵
madadi@irrena.ir عضو هیات مدیره داوود مددی ۶
mjmoosavi@irrena.ir عضو هیات مدیره سید محمد جواد موسوی ۷