گزارش عملکرد سال های قبل

  کارگروه فنی

  گزارش فعالیت سال 97 کارگروه فنی انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه بودجه و مجلس

  گزارش فعالیت سال 97 کارگروه بودجه و مجلس انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه اقتصادی

  گزارش فعالیت سال 97 کارگروه اقتصادی انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه ترویج و آگاه سازی

  گزارش فعالیت سال 97 کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن انرژی های تجدید پذیر