کارگروه های انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه فنی انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه فنی

  حوزه های فعالیت های کارگروه فنی در سه بخش بررسی استانداردهای تجهیزات مورد استفاده در صنعت تجدیدپذیر، بررسی نحوه توانمندسازی و آموزش پیمانکاران، بررسی و پیگیری نرخ های تشویقی ساخت داخل و موضوعاتی از قبیل استانداردها و آزمایشگاه تست مرجع تجهیزات خلاصه می شود.

  اعضا کارگروه فنی

  • محمدحسن غفوری
  • فریبرز لقایی
  • سعید هاشمی
  • روستا بهزادی
  • محمد علی پورامیری
  • سیدحامددریاباری