کارگروه های انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه بودجه و مجلس انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه فنی

  اعضا کارگروه بودجه و مجلس

  • بهروز عادلشاهیان
  • بهنام ترکاشوند
  • امیر حسین جنتی
  • کیوان پورکیان
  • پیمان تسنیمی
  • صالح ابوالحسنی
  • مجتبی سیادت