کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن انرژی های تجدید پذیر

  اعضا کارگروه ترویج و آگاه سازی

  • آتنا کرمی
  • محمدحسن غفوری
  • نگین بهشتکار
  کارگروه ترویج و آگاه سازی

  کارگروه آموزش انجمن

  انجمن با همکاری مادی و معنوی اعضای هیات مدیره و شرکت های عضو موضوع آگاه سازی در سطوح مختلف از جمله مدیران ارشد کشور، سطوح میانه، عامه مردم پیگیری می نماید. این کارگروه توانسته تا کنون با حضور در نمایشگاه های داخلی بین المللی، برگزاری نشست های تخصصی و میزگردهای مطبوعاتی و تهیه و انتشار گزارش های مختلف نقش بسیار موثری در توسعه فرهنگ انرژی های تجدیدپذیر داشته باشد.
  کارگروه ترویج و آگاه سازی

  گزارش فعالیت سال 97

  کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن انرژی های تجدید پذیر