کارگروه های انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه صادرات انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه فنی

  اعضا کارگروه صادرات

  • اقای علی اکبر ادیب فر
  • سید محمدجواد موسوی
  • بهنام ترکاشوند
  • بهناز علی نژاد