نیروگاه های کشور چقدر تولید کردند؟

  انجمن
  نیروگاه های کشور چقدر تولید کردند؟

  نیروگاه های کشور چقدر تولید کردند؟

  موضوع: طبق آخرین آمار منتشر شده مجموع ظرفیت واحدهای نصب شده نیروگاهی کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با رشد ۲.۲ درصدی به ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات رسید.
  تاریخ خبر: 16 فروردین
  در سالی که گذشت در بخش نیروگاهها، ۴ واحد نیروگاه گازی به ظرفیت ۶۸۵ مگاوات، ۵ واحد نیروگاه چرخه ترکیبی به ظرفیت ۷۹۴ مگاوات، واحدهای گازی تولید پراکنده به ظرفیت ۲۷۰ مگاوات، واحدهای انرژیهای نو به ظرفیت ۵۳ مگاوات و یک واحد نیروگاه برقآبی به ظرفیت ۲ مگاوات به واحدهای نیروگاهی کشور افزوده شده است.

  بدین ترتیب افزایش ظرفیت واحدهای نیروگاهی کشور در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۸۰۴ مگاوات بوده است. مجموع ظرفیـت نصـب شده نیز نسبت به سال ۹۸ دارای رشد ۲.۲ درصدی بوده و به ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات رسید.

  در بخش انرژی تولید شده نیز در سال گذشته با رشدی معادل ۵.۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۳۴۳ میلیارد کیلووات سـاعت رسـید که از این مقدار ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید نیروگاههای وزارت نیرو و بخش خصوصی و مابقی آن مربوط به صنایع بزرگ است.

  بر این اساس، طبق اعلام توانیر توان تولیدی همزمان در پیک سال ۱۳۹۹ به ۵۸ هزار و ۷۶ مگاوات رسید، این در حالیاست که توان تولیدی نیروگاههای حرارتی با افزایش ۵.۸ درصدی به ۴۸ هزار و ۹۷۸ مگاوات و توان تولیدی نیروگاههای برقآبی، اتمی و تجدیدپذیر با کاهش ۱۵.۲ درصدی به ۹۰۹۸ مگاوات رسید.

  در سال گذشته تعداد ۳۳۹ روستا را از نعمت برق برخوردار شدند و بدین ترتیب جمع روستاهای برقدار به ۵۷ هزار و ۷۵۹ روستا رسـید که بیانگر رشد ۰.۶ درصدی نسبت به سال قبل است.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.