ساختار سازمان انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی ایران)