احتمال تداوم کمبود برق و گاز تا ۴۰ روز دیگر /برگزاری مسابقه مدیریت مصرف برق و گاز در میان شهرها

  انجمن

  احتمال تداوم کمبود برق و گاز تا ۴۰ روز دیگر /برگزاری مسابقه مدیریت مصرف برق و گاز در میان شهرها

  موضوع: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از احتمال تداوم این شرایط تا ۴۰ روز آینده خبر داد و گفت: حفظ پایداری شبکه برق بسیار ضروری است و اگر صنعت برق توانست پیک بیش از ۵۷ هزار مگاواتی تابستان را پشت سر بگذراند، میتواند در این مقطع نیز موثر عمل کند.
  تاریخ خبر: 15 دی ماه 99
  “همایون حائری” در جلسه ستاد مدیریت سوخت نیروگاهها، صنایع و مدیریت مصرف انرژی (گاز و برق) کشور که در مرکز پایش صنعت برق و ارتباط ویدئوکنفرانسی با شرکتهای برق منطقهای و توزیع برگزار شد، با اشاره به اینکه نزدیک به ۲۵۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور در بخش گرمایش مصرف میشود، اضافه کرد: هرگونه تلاش برای کاهش مصرف برق میتواند بهطور مستقیم در مصرف گاز تاثیرگذار باشد.

  معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر ضرروت بررسیهای میدانی توسط مدیران خاطرنشان کرد: با توجه به نقش بسزایی که اصلاح روشنایی معابر در کاهش مصرف دارد، مدیران برقی باید به صورت عملیاتی روشناییها را بررسی و برنامهها برای اصلاح آن را تسریع کنند.

  حائری از احتمال تداوم این شرایط تا ۴۰ روز آینده خبر داد و گفت: حفظ پایداری شبکه برق بسیار ضروری است و اگر صنعت برق توانست پیک بیش از ۵۷ هزار مگاواتی تابستان را پشت سر بگذراند، میتواند در این مقطع نیز موثر عمل کند.

  “محمدحسن متولیزاده” مدیرعامل توانیر نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید برای تشویق مردم برای کاهش مصرف تلاش کنیم، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای رسانه و فضای مجازی برای آگاه سازی مردم از روشهای کاهش مصرف بسیار ضروری است.

  متولیزاده همچنین از طرحریزی برگزاری مسابقهای میان شهرها خبر داد و گفت: این مسابقه در کنار مشوقهایی که بهصورت فردی برای مشترکان اعمال میشود، میتواند نتیجه کار جمعی مردم هر شهر را برای کاهش مصرف نشان دهد.

  وی با اشاره به اینکه جزئیات این مسابقه بهزودی اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید روزانه ۱۶ هزار مگاوات ساعت مدیریت مصرف شود که برنامههای عملیاتی در این خصوص به استانها اعلام شده است.

  مدیرعامل توانیر همچنین از ارسال پیامکهایی یکسان به مشترکان برق خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این پیامکها بتواند در کنار سایر راهکارهای ارتباطی و آموزش روشهایی ساده به هموطنان، در مدیریت مصرف برق و گاز موثر باشد.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.